Regulaminy

Alwernia 22.07.2018

 

REGULAMIN

RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Alwernia 22.07.2018

 

I Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Alwerni i okolic.

 

II Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl,

tel. 695 269 696,  e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl

Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

 

Partnerzy:

Województwo Małopolskie

Urząd Miejski w Alwerni

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 22 lipca 2018 (niedziela).

Zapisy do rajdu od godz. 10.00 w Rynku w Alwerni.

Start i meta  – Rynek w Alwerni

IV Zasady uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego.
 4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie rodzinnerajdyrowerowe2018.pl) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.
 6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 10. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 11. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 12. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 13. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 14. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

V Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na drodze przy Rynku o godz. 15.00 na dystansie 200 – 1500 m w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2011 i młodsi), 8-10 lat (2008-2010) i 11-13 (2005-2007). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.00 – 14.45. Kaski obowiązkowe!

VI Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki na terenie Rynku w Alwerni w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl).

 

VII. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.30 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; ;Koniec Rajdu; Ambulans.
 6. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 

VIII.  Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

 

IX Świadczenia od Organizatorów:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny
 2. Bezzwrotny numer startowy
 3. Mapka trasy z objaśnieniami
 4. Pamiątkowy medal
 5. Ooznakowanie trasy
 6. Opieka medyczna i ratownicza
 7. Gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
 8. Strefa rozrywki dla dzieci (dmuchance, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, mydlane banki …)
 9. Nagrody w zdrapkach w grze terenowej „szukamy biało-czerwonych”
 10. Bufet owocowy dla dzieci na trasie MINI
 11. Nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników
 12. Dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Dobczyce 8.07.2018

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
Dobczyce 8.07.2018

I Cel imprezy:
1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Dobczyc i okolic.

II Organizatorzy:
Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl, tel. 695 269 696, e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl. Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl
Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

III Partnerzy:
Województwo Małopolskie
Urząd Miasta i Gminy Dobczyce
Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń w Dobczycach

IV Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego

V Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się dnia 8 lipca 2018 (niedziela).
Zapisy do rajdu od godz. 10.00 na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo – Sportowego w Dobczycach, ul. Szkolna 43
Start i meta – Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe w Dobczycach

VI Zasady uczestnictwa:
1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Dla dzieci tych jest wyznaczona pętla o długości około 1 km na terenie Centrum, ktorą uczestnicy mogą pokonać wielokrotnie, otrzymując zdrapki przy każdym okrążeniu. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun podpisujący oświadczenie.
6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
10. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
11. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
12. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
13. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
14. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

VII Zawody dla dzieci:
Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na terenie Centrum o godz. 15.00 w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2011 i młodsi), 8-10 lat (2008-2010) i 11-13 (2005-2007). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.00 – 14.45. Kaski obowiązkowe!

VIII Zgłoszenia:
Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki na terenie Regionalnego Centrum Oswiatowo – Sportowego w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl).

IX Zasady bezpieczeństwa:
Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.30 przestają być uczestnikami rajdu.
Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; ;Koniec Rajdu; Ambulans.
Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

X. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:
Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

XI. Świadczenia od Organizatorów:
1. udział w rajdzie jest bezpłatny
2. bezzwrotny numer startowy
3. mapka trasy z objaśnieniami
4. pamiątkowy medal
5. oznakowanie trasy
6. opieka medyczna i ratownicza
7. gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
8. strefa rozrywki dla dzieci (dmuchance, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, mydlane banki …)
9. nagrody w zdrapkach w grze terenowej „szukamy biało-czerwonych”
10. bufet owocowy dla dzieci na Stadionie
11. nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników
12. dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Przeciszów 7.07.2018

Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Przeciszowa i okolic.

 

Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl,

tel. 695 269 696,  e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl . Strona rajdowa: rodzinnerajdyrowerowe2018.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

 

Współorganizatorzy: 

Województwo Małopolskie

Urząd Gminy Przeciszów

TTR Cyklista Przeciszów

Biblioteka Publiczna w Przeciszowie

 

Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 7 lipca 2018 (sobota).

Zapisy do rajdu i start  – Stadion Sportowy w Przeciszowie

Meta i festyn – Stadion Sportowy w Przeciszowie

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
 4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie rodzinnerajdyrowerowe2018.pl) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.
 6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 10. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 11. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 12. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 13. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 14. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

 

Zawody dla dzieci:

 1. Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach w okolicy Stadionu na zakończenie rajdu na dystansie 200 – 1500 m w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2011 i młodsi), 8-10 lat (2008-2010) i 11-13 (2005-2007). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.30 – 15.00.

 

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki w Biurze Rajdu na Stadionie Sportowym w Przeciszowie w godz. 9.00 – 10.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie rodzinnerajdyrowerowe2018.pl).

 

Zasady bezpieczeństwa:

 1. Na trasie MIDI rajd jechał będzie w jednaj kolumnie z pilotem na początku i końcu grupy. Na pozostałych trasach rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 2. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
  Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.00. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.00 przestają być uczestnikami rajdu.
  Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; Serwis Rowerowy; Koniec Rajdu; Ambulans zabezpieczenia medycznego.
  Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 

Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

 

Świadczenia od Organizatorów:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny
 2. Bezzwrotny numer startowy
 3. Mapka trasy z objaśnieniami
 4. Pamiątkowy medal
 5. Oznakowanie trasy
 6. Opieka medyczna i ratownicza
 7. Gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
 8. Strefa rozrywki dla dzieci (dmuchance, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, mydlane banki …)
 9. Nagrody w zdrapkach w grze terenowej „szukamy biało-czerwonych”
 10. Bufet owocowy dla dzieci na trasach mini
 11. Nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników
 12. Dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Gorlice 24.06.2018

 

REGULAMIN
RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO
GORLICE 24.06.2018

 1. Cel imprezy:
 2. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 4. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Gorlic i okolic.

 

 1. Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl,

tel. 695 269 696,  e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl . Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

 

Współorganizatorzy: 

Województwo Małopolskie

Urząd Miejski w Gorlicach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 24 czerwca 2018 (niedziela).

Zapisy do rajdu od godz. 10.00 – Stadion OSiR, uu. Sienkiewicza 15

Start i meta  – Stadion OSiR

 

 1. Zasady uczestnictwa:
 2. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 3. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 4. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
 5. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 6. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie rodzinnerajdyrowerowe2018.pl) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.
 7. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 8. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 9. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 10. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 11. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 12. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 13. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 15. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

 

 1. Zawody dla dzieci:
 2. Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na drodze przy Stadionie o godz. 15.00 na dystansie 200 – 1500 m w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2011 i młodsi), 8-10 lat (2008-2010) i 11-13 (2005-2007). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.00 – 14.45. Kaski obowiązkowe!!

 

 1. Zgłoszenia:
 2. Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki na Stadionie OSiR w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie rodzinnerajdyrowerowe2018.pl).

 

VII. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.30 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; ;Koniec Rajdu; Ambulans.
 6. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 

VIII.  Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

IX.   Świadczenia od Organizatorów:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 2. Bezzwrotny numer startowy.
 3. Mapka trasy z objaśnieniami.
 4. Pamiątkowy medal.
 5. Oznakowanie trasy.
 6. Opieka medyczną i ratowniczą.
 7. Gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu.
 8. Strefa rozrywki dla dzieci (redakcja terenowa Gazety Krakowskiej, dmuchance, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, mydlane banki…).
 9. Nagrody w zdrapkach w grze terenowej „szukamy biało-czerwonych”.
 10. Bufet owocowy dla dzieci na trasie MINI.
 11. Nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników.
 12. Dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Szczucin 17.06.2018

 

REGULAMIN
RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO
SZCZUCIN 17.06.2018

Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Szczucina i okolic.

 

Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97 Kraków, www.mzkol.pl, tel. 695 269 696,  e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl . Strona rajdowa: www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl. Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

 

Współorganizatorzy:  

Województwo Małopolskie
Urząd Miasta i Gminy Szczucin
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 17 czerwca 2018 (niedziela).
Zapisy do rajdu od godz. 10.00 – Plac Parafialny, Rynek 19
Start i meta  – Plac Parafialny, Rynek 19

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
 4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie rodzinnerajdyrowerowe2018.pl) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.
 6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 10. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 11. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 12. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 13. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 14. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

 

Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na ul. Dunajewskiego o godz. 15.00 na dystansie 200 – 1500 m w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2011 i młodsi), 8-10 lat (2008-2010) i 11-13 (2005-2007). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. Zawody odbędą się o godz. 15.00, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 14.00 – 14.45. Kaski obowiązkowe!

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki w Biurze Rajdu  na Placu Parafialnym (Rynek 19) w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl).

 

Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.30 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; Koniec Rajdu; Ambulans.
 6. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 

Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

 

Świadczenia od Organizatorów:

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny
 2. Bezzwrotny numer startowy
 3. Mapka trasy z objaśnieniami
 4. Pamiątkowy medal
 5. Oznakowanie trasy
 6. Opieka medyczną i ratowniczą
 7. Gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
 8. Strefa rozrywki dla dzieci (redakcja terenowa Gazety Krakowskiej, dmuchance, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, mydlane banki …)
 9. Nagrody w zdrapkach w grze terenowej „szukamy biało-czerwonych”
 10. Bufet owocowy dla dzieci na trasie MINI
 11. Nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników
 12. Dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Nowy targ 19.05.2018

REGULAMIN
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
NOWY TARG 19.05.2018

 

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Nowego Targu i okolic.

 

II. Organizatorzy:

Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-97Kraków, www.mzkol.pl,
tel. 695 269 696, e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl . Strona rajdowa: rodzinnerajdyrowerowe2018.pl
Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki.

Współorganizatorzy:
Województwo Małopolskie
Urząd Miasta w Nowym Targu

 

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 19 maja 2018 (sobota).
Zapisy do rajdu i start – Rynek w Nowym Targu Ratusz
Meta Rajdu – Park Miejski im. Adama Mickiewicza

 

IV. Zasady uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (posiłek, medal, pamiątki, udział w konkursach i zawodach) uprawnia zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego
 4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.
 6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.
 8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 10. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
 11. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
 12. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
 13. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 14. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

 

V. Zawody dla dzieci:

Zawody dla dzieci będą miały charakter zabawy sportowej na różnych trasach na Parku Miejskim na zakończenie rajdu na dystansie 200 – 1500 m w każdej z 6 grup – dziewczęta/chłopcy: do 7 lat (ur. 2011 i młodsi), 8-10 lat (2008-2010) i 11-13 (2005-2007). Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy. Zawody odbędą się o godz. 15.30, zgłoszenia do zawodów w biurze rajdu w godz. 15.00 – 15.30.

 

VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w dniu rajdu w miejscu zbiórki w Biurze Rajdu na Rynku w Nowym Targu – Ratusz w godz. 11.00 – 12.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie www.rodzinnerajdyrowerowe2018.pl).

 

VII. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
 3. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
 4. Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.16.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 16.30 przestają być uczestnikami rajdu.
 5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy; Serwis Rowerowy ;Koniec Rajdu; Ambulans z lekarzem.
 6. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

 

IX. Świadczenia od Organizatorów:

 1. udział w rajdzie jest bezpłatny
 2. bezzwrotny numer startowy
 3. mapka trasy z objaśnieniami
 4. pamiątkowy medal
 5. oznakowanie trasy
 6. opieka medyczna i ratownicza
 7. gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie rajdu
 8. bufet owocowy dla dzieci na trasie MINI
 9. nagrody w konkursach i zawodach dla uczestników
 10. dyplomy dla wszystkich dzieci startujących w zawodach